1. Objecte del contracte. 

Pel present contracte, FIBROPTIC CATTELECOM, S.L. (en endavant, "COMMU"), empresa inscrita al Registre d'Operadors de Xarxes i Serveis de Comunicacions Electròniques de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència(CNMC), i capacitada per a la prestació dels seus serveis, en virtut de les corresponents autoritzacions administratives concedides pels organismes competents (www.cnmc.es), amb domicili social al carrer Vilabella ,5 de Vic – 08500-(Barcelona) posa a disposició del Client, el servei d'Accés a Internet, el servei de Telefonia fixa, el servei de Telefonia mòbil (d'ara endavant, "el Servei"). 

La prestació del Servei d'Accés a Internet consisteix a proporcionar al Client, d'acord amb la configuració fixada en aquest contracte, l'accés a Internet de forma dedicada i permanent, des de l'emplaçament del Client, permetent la comunicació bidireccional amb altres dispositius connectats a Internet. 

La prestació del Servei d'Accés a Internet es durà a terme per mitjà de la xarxa de distribució de fibra òptica o bé per un panell de radi exterior i una antena parabòlica (servei a través del radioenllaç) i d’un router / AP-WIFI, en règim de cessió. D'altra banda, la prestació del Servei Telefònic disponible al públic consisteix en la possibilitat de cursar trucades urbanes, provincials, interprovincials, internacionals, numeració curta, numeració especial des de telèfons fixes i mòbils, en la manera d'accés directe a través de la xarxa telefònica fixa i mòbil, disponible al públic des de la numeració que se li assigni al client o bé conservar el seu número de telèfon. 

El servei de telefonia mòbil serà proporcionat per Aire Networks del Mediterráneo, S.L. d’acord amb les condicions particulars i generals publicades a la seva web. 

Les adreces IP que puguin ser assignades no són propietat del Client, per la qual cosa COMMU podrà modificar les mateixes quan concorrin causes que ho justifiquin. 


2. Tarifes 

El Servei prestat serà facturat al Client segons les tarifes en vigor en cada moment (consultar pàgina web (www.commu.cat). L'import del Servei es veurà incrementat pels impostos que resultin d'aplicació durant la vigència d'aquest contracte. Les tarifes vigents a la firma d'aquest document per el Servei contractat són les que figuren al full que conté les dades identificatives del Client i la descripció del Servei contractat i que forma part integrant del present contracte. COMMU podrà actualitzar els preus del Servei, que seran publicats a la pàgina web de COMMU (www.commu.cat) 

COMMU notificarà al Client amb una antelació mínima d'un mes, l'actualització dels preus, disposant aquest d'un període d'un mes des de la recepció de la notificació per comunicar a COMMU l'acceptació d'aquesta actualització. Transcorregut aquest termini sense comunicació en contra per part del Client, l'actualització es considerarà acceptada i serà efectiva des del moment indicat en la notificació. Si per contra, el Client decidís resoldre anticipadament el contracte, es procedirà a cobrar una penalització de 200 €. El Client podrà consultar les ofertes i les tarifes vigents del Servei Telefònic visitant la pàgina web : www.commu.cat. 

Les trucades a prefixos especials quedaran excloses de totes les ofertes i paquets de telefonia i es facturaran a part. 
 

3. Facturació i pagament. 

Mensualment COMMU facturarà al Client les quotes del mes en curs i els consums del mes anterior. La primera facturació tindrà lloc a partir de l'activació dels Serveis, que s'iniciarà després de la instal·lació dels equips i terminals necessaris i l'acceptació del Servei pel Client. 

Així mateix, si el client ho sol·licita, mitjançant comunicació per escrit a la seu social de COMMU, la factura telefònica contemplarà el desglossament del cost de totes les trucades efectuades, corresponents als serveis que la facturació depengui de COMMU. Aquest desglossament serà gratuït, podent agrupar en un concepte conjunt totes les trucades efectuades a cada número quan la factura no es subministri a través d'Internet. L'import de la primera quota mensual serà proporcional al nombre de dies que el Servei hagi estat disponible dins del període de facturació. Aquest criteri s'aplicarà, igualment, en el cas que el Client sol·liciti una modificació de les característiques del Servei. 

El pagament és exigible des del moment que es presenti al cobrament la factura corresponent i es realitzarà mitjançant domiciliació de les factures en el compte bancari o compte d'estalvi que el Client hagi designat. 

La contractació del Servei comporta l'acceptació per part del Client de rebre la corresponent factura en format electrònic. Aquesta acceptació implica facilitar la facturació en format electrònic, així mateix, per a tots els productes de COMMU que el client hagi contractat o contracti després amb COMMU. 

Sense perjudici d'això, el Client podrà escollir, en qualsevol moment, la recepció de la factura en format paper sol·licitant, mitjançant una trucada al número d'Atenció al Client. 
 

4. Vigència del contracte 

El contracte no entrarà en vigor fins que s'hagin complert les següents condicions: 

a) Comprovació i conformitat per part de COMMU de la viabilitat tècnica per a la prestació del Servei amb els nivells de qualitat adequats. 

b) La signatura del contracte per part del Client. 
 

5. Prestació del servei 

La signatura de l'acta d'acceptació del Servei per part del Client, suposa la seva plena conformitat a la instal·lació i activació del Servei. A partir d'aquest moment, COMMU estarà facultada per facturar el Servei. L'acceptació, sense reserves, del contracte esdevé indispensable per a la prestació del Servei per part de COMMU. El Client manifesta, en aquest sentit, haver llegit, entès i acceptat el present contracte, posat a la seva disposició, en tot moment, amb caràcter previ a la contractació a la pàgina web de COMMU. La utilització del Servei comporta, així mateix, l'acceptació per part del Client de tots avisos, reglaments d'ús i instruccions fossin posats en el seu coneixement per part de COMMU després de l'acceptació del present contracte; i la seva no acceptació, dins el termini a l'efecte atorgat, comportarà l'acabament del contracte per part del Client. Un cop finalitzat la prestació dels servis amb COMMU, es sol·licitarà la devolució del router a les instal·lacions del COMMU amb un màxim de 30 dies, superat aquest termini es facturarà l’import de 121 € com a penalització per la no devolució del router. 
 

6. Paràmetres de qualitat del servei. 

Des del moment en què el Client sol·liciti el Servei, i una vegada complertes les condicions assenyalades en els punts a) i b) del punt 4, el termini màxim en què COMMU començarà a prestar el Servei al Client serà de quinze (15) dies naturals. COMMU garanteix la resolució de possibles incidències tècniques en un termini de quaranta-vuit (48) hores, en horari d'atenció de 9:00 a 18:00 hores de dilluns a divendres i de 9:00 a 15:00 hores els dissabtes. I així mateix l'horari de visites tècniques al domicili del Client per a la resolució d'incidències serà de 9:00 a 17:00 hores de dilluns a divendres i de 9:00 a 14:00 hores els dissabtes. 

En el cas dels serveis a empreses s'estableixen addicionalment els següents paràmetres: el seguiment i gestió de la incidència és de vint-i-quatre (24) hores, tres-cents seixanta-cinc dies de l'any en el període de disponibilitat requerit pel Client, excepte en els supòsits d'intervenció tècnica nocturna en la xarxa, les visites tècniques fora de l'horari esmentat anteriorment hauran de ser sol·licitades expressament pel Client. L'horari d'atenció, consultes administratives, comercials i provisió del Servei, serà de dilluns a divendres de 08:00 a 13:00 - 15:00 a 18:00 hores. 

La velocitat d’accés a internet dependrà en cada moment, del trànsit a internet, del nombre d’usuaris simultanis i d’altres factors tècnics associats a la xarxa, tot i això COMMU garanteix un caudal mínim del 20% de la velocitat contractada. En el cas d'incompliment per part de COMMU dels compromisos de qualitat, el Client podrà requerir la compensació corresponent, seguint el procediment establert a la clàusula dissetena. Als efectes d'establir el còmput inicial del temps d'interrupció del Servei, es prendrà el primer dels dos successos següents: a) el de notificació pel client de l'avís d'avaria al Centre d'Atenció al Client, o b) el de registre per COMMU de la incidència tècnica causant de la interrupció total o parcial del Servei. Per al càlcul del temps d'interrupció del Servei es comptabilitzarà, única i exclusivament, el temps que estigui comprès dins de l'horari de resolució d'incidències indicat anteriorment. COMMU indemnitzarà al Client per un import igual a la mitjana de l'import facturat per tots els serveis interromputs durant els tres mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps en què s'hagi excedit del seu compromís de qualitat. Aquesta indemnització s'entendrà acumulativa respecte a la que es pugui contemplar en les Condicions Particulars del Servei. 
 

7. Modificacions de les característiques del servei 

La modificació de les característiques del Servei ha de ser comunicada pel client o, per persona degudament autoritzada, a COMMU a través dels canals de comunicació que COMMU tingui habilitats a aquest efecte (sol·licitud per escrit, trucada telefònica al Centre d'Atenció al Client, o a través del mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., un cop rebuda la comunicació, procedirà a efectuar la modificació sol·licitada pel client. L'activació de la modificació efectuada iniciarà el període de facturació amb la configuració de les noves característiques. COMMU notificarà al Client la modificació realitzada, així com la disponibilitat del seu ús pel client remetent, igualment, un full de sol·licitud de modificació amb les noves característiques del Servei. El Client es compromet a signar i enviar aquesta sol·licitud al domicili de COMMU dins dels set (7) dies naturals següents al de la recepció .En qualsevol cas, la falta de remissió per part del Client del full de sol·licitud de modificació amb les noves característiques del Servei, no anul·larà ni invalidarà la petició o sol·licitud inicial. 

La modificació de les característiques del Servei, no implicarà a l'inici d'un nou còmput, a efectes del terme de durada del contracte. El Client té dret a sol · licitar la desconnexió del servei de tarificació addicional i el de trucades internacionals. La sol·licitud haurà de ser remesa per escrit a la seu social de COMMU, o bé realitzar-se per via telefònica o telemàtica. COMMU, en el moment de la recepció, procedirà a tramitar la sol·licitud rebuda. 

En el cas que la desconnexió no es produís després d'aquests deu (10) dies, per causes no imputables a l'abonat, seran de càrrec de l'operador els costos derivats del servei la desconnexió del qual sol·licita. Si posteriorment, el Client decideix deixar sense efecte la desconnexió sol·licitada, haurà igualment de remetre una nova sol·licitud al domicili social de COMMU perquè aquesta doni d'alta el servei prèviament desconnectat. Així mateix, COMMU podrà modificar i / o cancel·lar els serveis que presta en modalitat de lloguer i manteniment. COMMU podrà modificar aquests serveis pels següents motius: variacions de les característiques tècniques dels equips o les xarxes, canvis tecnològics que afectin el servei, variacions de les condicions econòmiques existents en el moment de la contractació del servei i evolució del mercat. Les característiques dels serveis es podran modificar amb la finalitat d'adaptar a la seva evolució tècnica, quan hi hagi raons per a això, així com qualsevol millora tècnica que permeti incorporar un major nombre de prestacions en nom a la millora del Servei. 

COMMU comunicarà al Client la cancel·lació, modificació de facilitats o preu, amb un termini de trenta (30) dies d'antelació respecte del dia en què hagi de ser efectiva aquesta cancel·lació, modificació o exigència de preu. Les facultats de modificació i cancel·lació de COMMU esmentades, no perjudiquen la facultat de desistiment reconeguda al Client a la Clàusula 14. 
 

8. Canvi d’ubicació de les instal·lacions 

Els trasllats o canvis d'ubicació física de les instal·lacions del Client, donen dret a COMMU a cobrar una quota addicional (90€+IVA) per la necessitat de reinstal·lació dels equips. La quota variarà en funció del trasllat i de la possible reutilització de l'antic equip del Client. 

COMMU , amb caràcter previ al trasllat o canvi d'ubicació de les instal·lacions de Client, comunicarà al client el cost que aquest trasllat o canvi suposa. La acceptació del Client per escrit al citat cost, suposarà l'efectiva reinstal·lació dels equips per part de COMMU i el seu càrrec en la factura corresponent. 
 

9. Operacions de manteniment. 

COMMU podrà, durant el temps estrictament necessari, retirar el Servei o establir-lo per una ruta alternativa per tal de efectuar proves, operacions de control, ajustaments i manteniment amb la finalitat d'assegurar el bon estat de funcionament del Servei (Operacions Planificades), sense perjudici de l'obligació de permanència i continuïtat en el Servei a la qual COMMU és obligada amb caràcter general. En aquest cas, s'ha de comunicar al Client l'esmentada circumstància amb una antelació mínima de quaranta-vuit (48) hores. Aquestes Operacions Planificades, sempre que sigui possible, s'efectuaran d'acord amb el Client en un moment acceptable per a ambdues parts i, com a criteri general, es realitzaran preferentment i sempre que sigui possible, en les hores de menor probabilitat d'utilització del Servei. En cas d'Operacions No Planificades, COMMU indemnitzarà al Client amb una quantitat que serà, almenys, igual al terme mitjà de l'import facturat per aquest Servei durant els tres (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel període en què s'efectuï la interrupció. 
 

10. Accés als equips propietat de COMMU o un tercer. 

El Client es compromet a permetre l'accés, o obtenir el permís perquè COMMU (o els seus empleats o les persones que aquesta designi i estiguin degudament identificades) o personal d'un tercer, accedeixi a les instal·lacions del Client en les que estiguin ubicats els equips propietat de COMMU o d'un tercer quan sigui necessari o convenient a fi de: 

a) Instal·lar equips per la posada en marxa del Servei així com posteriors modificacions sol · licitades pel client. 

b) Retirar equips per motiu de baixa en el Servei o per l'extinció del contracte. 

c) Realitzar treballs de manteniment. 

d) Efectuar les actuacions necessàries per a la reparació d'avaries o interrupció del Servei. 

e) Ampliar instal·lacions per donar servei a altres clients. 

f) Qualsevol altra actuació en benefici del Servei contractat pel Client. 

El Client, als efectes del que disposa aquesta clàusula, proporcionarà aquells elements (rampes, plataformes elevadores, escala, etc.) Que permetin accedir de manera segura a la ubicació dels equips que prestin el Servei. 

El retard o incompliment de la prestació del Servei, per aquestes causes, no serà imputable a COMMU, quan això sigui conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació per part del Client. 
 

11. Reparació d’avaries i manteniment del servei. 

En cas que es produeixin avaries, interrupcions o mal funcionament en la prestació del Servei imputables a COMMU, o en aquelles altres circumstàncies en què així s'hagi acordat, COMMU es compromet a solucionar només aquells problemes originats en l'equip o elements de la xarxa que estiguin sota la seva responsabilitat.  

COMMU està obligada a reparar les avaries que es produeixin en les seves instal·lacions fins al Punt d’ acabament de la Xarxa (PTR), inclòs aquest. El Client notificarà les avaries per mitjà dels canals indicats en la clàusula setzena. Els costos derivats de la reparació d'avaries, seran sufragats per COMMU, sempre que aquestes no siguin imputables al Client o per fenòmens elèctrics, com l’acció directe d’un curtcircuit, sobretensions o la caiguda d’un llamp. COMMU no es responsabilitza del manteniment, gestió, configuració i connexió de qualsevol equipament no inclòs en la prestació del Servei i que siguin propietat del Client. La responsabilitat extrem a extrem quedarà limitada al punt d’ acabament de la xarxa, definit com el port Ethernet LAN, localitzat a la unitat interior instal·lada en la ubicació del Client. És en aquest port Ethernet LAN on el Client podrà connectar un o diversos dispositius per fer ús del Servei. La reparació i / o substitució d'equips per avaria tècnica, s'ha de limitar a aquells equips que incloguin manteniment integral. 

Per l'efectiva reparació de les avaries en equips propietat de COMMU i dels que el client tingui la corresponent gestió, podrà ser necessari que el Client faciliti al personal autoritzat per COMMU la contrasenya d'accés a aquests. Finalitzada la reparació, i per motius de seguretat, el Client està obligat a canviar la contrasenya d'accés. Aquest és el cas del Router / AP-WIFI si estigués en la modalitat de lloguer. 
 

12. Obligacions de COMMU 

COMMU assumeix enfront del Client les següents obligacions amb relació al Servei: 

a) Prestar el Servei de forma continuada d'acord amb les característiques tècniques i compromisos de qualitat establerts. 

b) Informar el Client, amb l'antelació possible, de qualsevol eventualitat coneguda per COMMU que pugui afectar la normal prestació del Servei o una variació substancial de les seves condicions. 

c) Facilitar al Client tants aclariments aquest sol·liciti quant a les condicions del Servei, la facturació i altres aspectes rellevants d'aquest contracte. 
 

13. Obligacions del client. 

El Client s'obliga enfront de COMMU a: 

a) Usar i connectar amb la xarxa de COMMU exclusiva i únicament terminals, cables, connectors i qualsevol altres equips o elements d'equip expressament autoritzats per aquesta connexió, sempre que comptin amb els corresponents certificats d'homologació i acceptació que acreditin el compliment dels estàndards de qualitat i especificacions tècniques que siguin d'aplicació, i complir amb la normativa en vigor en quant al seu ús. El Client serà responsable dels danys causats que es poguessin derivar per la connexió d'equips terminals que no compleixin, o deixin de complir, les especificacions tècniques de connexió a la xarxa de COMMU. 

b) Complir amb les obligacions de pagament en els termes de l'estipulació tercera. El Client no quedarà exclòs de la seva obligació de pagar encara que el Servei hagués estat utilitzat per persona no autoritzada pel client. 

c) Complir amb les instruccions que COMMU transmeti en relació amb el Servei. 

d) Abstenir-se de manipular els equips instal·lats propietat de COMMU o d'un tercer, i serà responsable dels danys o deterioraments que poguessin derivar per aquestes manipulacions. 

e) Que els locals o edificis en què s'han de dur a terme les instal·lacions dels equips necessaris per a la prestació del Servei reuneixin les condicions mediambientals, d'alimentació elèctrica i tècniques precises, de manera que els equips terminals funcionin dins dels límits normals d'operació. A aquests efectes, el Client s'obliga a assenyalar la ubicació dels equips terminals i l'estesa del cablejat dels mateixos. 

f) Facilitar a COMMU tota aquella informació que, segons el criteri de COMMU sigui rellevant, per solucionar qualsevol tipus d'incidència relativa a la prestació del Servei. 

g) En el cas que el Client hagi contractat un Servei pel que estigui facultat per accedir a les instal·lacions de COMMU, haurà de complir amb les indicacions que els realitzi el personal de COMMU amb la normativa de règim intern. En aquest sentit el Client haurà d'autoritzar i identificar adequadament el personal tècnic que hagi d'efectuar qualsevol intervenció tècnica en els locals de COMMU, sent responsable de qualsevol tipus de dany o perjudici ocasionat durant la seva estada. 

h) Utilitzar el Servei, únicament i exclusivament, al local o dependència en el qual ha estat instal·lat per COMMU, estant absolutament prohibit derivar la prestació del Servei cap a altres locals o dependència. El Client serà responsable de qualsevol utilització del Servei la instal·lació no hagi estat realitzada per personal de COMMU. 

i) No revendre, compartir, distribuir, o comercialitzar total o parcialment el Servei prestat per COMMU, ni fer-ne un ús fraudulent o il·lícit. La prestació del Servei és d’ús exclusiu del Client i el seu àmbit queda restringit al domicili d'instal·lació. 

j) Comunicar immediatament a COMMU qualsevol novetat danyosa, així com qualsevol reclamació, acció, demanda o això que es produeixi en relació amb els equips que té instal·lats. Així mateix, haurà de manifestar que la titularitat dels equips correspon a COMMU enfront dels tercers que pretenguin embargar o presenti una acció, demanda o reclamació sobre la seva propietat possessió. 
 

14. Extinció del contracte. 

Aquest contracte es resoldrà per les causes generals admeses en Dret i, en particular, per les següents: 

a) Per finalització del termini contractual o de les seves pròrrogues. 

b) Per incompliment de les presents condicions contractuals per alguna de les parts, especialment per l'impagament total o parcial per un termini superior a un mes des de la presentació o posada al cobrament de la factura corresponent. 

c) Per desistiment unilateral del Client o de COMMU En el cas del Client prèvia comunicació per escrit a COMMU amb una antelació mínima de dos (2) dies hàbils al moment en què hagi de tenir efecte, en el cas de COMMU, prèvia comunicació per escrit amb una antelació mínima d'un (1) mes al moment en què ha de tenir efecte. 

d) Per la negligent utilització del Servei per part del Client que pugués suposar una amenaça a la integritat de la xarxa de COMMU, o bé, al respecte i intimitat de tercers. 

e) En el cas que COMMU per circumstàncies tècniques, no pogués prestar el Servei amb les degudes condicions de qualitat. 

f) En cas de pèrdua per part de COMMU del títol que l'habilita per a la prestació del Servei. En qualsevol cas, la resolució o desistiment del present contracte no exonerarà al Client del compliment de les seves obligacions pendents enfront de COMMU. 

Resolt el contracte, COMMU tindrà dret a la retirada dels seus equips, amb independència de quina sigui la seva causa i el moment en què es produeixi. En aquells casos en què COMMU no pogués retirar o recuperar els equips per causes imputables al Client, COMMU estarà facultada per incloure en la facturació del Client, en concepte d'indemnització, el cost dels equips no recuperats, xifrat en 200 euros. El Client accepta expressament la facturació dels conceptes assenyalats en aquest paràgraf, quan concorrin efectivament les circumstàncies al·ludides. 
 

15. Límits a la responsabilitat de COMMU 

COMMU serà responsable, única i exclusivament, dels danys i perjudicis causats al Client, com conseqüència de les actuacions portades a terme de forma directa per a la prestació del Servei. COMMU es responsabilitza de les fallades, interrupcions o mal funcionament del servei quan aquests siguin imputables directament a COMMU. 

No obstant això, COMMU no es responsabilitza de les fallades, interrupcions o mal funcionament del Servei quan siguin deguts a una actuació dolosa o culposa del Client, o en cas de força major. A aquests efectes es considerarà actuació dolosa o culposa, la connexió o manipulació d'equips que pugui realitzar el Client sense intervenció de COMMU; el funcionament defectuós del Servei derivat de la falta d'homologació dels equips propietat del Client o de l'incompliment de les especificacions tècniques i els actes o omissions imputables al Client i personal al seu càrrec que impedeixin, limitin o restringeixin la prestació del Servei. COMMU no serà responsable davant del client per pèrdues indirectes o causals o per altra forma de dany al negoci, pèrdua de guanys, pèrdues d'estalvis previstos, o pèrdues de beneficis, enriquiment injust, compensació per creació de clientela o fons de comerç. Sense perjudici del que assenyala anteriorment, COMMU, en cas de fallades, interrupcions o mal funcionament del Servei per causes imputables a tercers, es compromet a exercitar enfront del tercer quantes accions legals siguin necessàries per tal de rescabalar els danys i perjudicis ocasionats al Client i es compromet a restituir el Servei en els terminis de temps establerts en els nivells de qualitat oferts. 
 

16. Atenció al client i reclamacions. 

El Client haurà de dirigir a COMMU les reclamacions que puguin plantejar-se en relació a la prestació del Servei i de la seva facturació utilitzant els canals de comunicació que COMMU tingui habilitats a aquest efecte. Carrer Vilabella,5 Vic- 08500 - (Barcelona); servei telefònic d'atenció al client 935480510 o per correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. En el cas que la seva reclamació no fos atesa en el termini d'un mes, podrà recorre davant les Juntes Arbitrals de Consum en els termes que estableix la normativa reguladora de les mateixes. En el cas que no hi hagi submissió de les parts a les Juntes Arbitrals, el Client finalment podrà dirigir-se a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i a la Societat de la Informació que, un vegada realitzats els tràmits oportuns, dictarà resolució sobre la qüestió plantejada. 
 

17. Devolució. 

COMMU es compromet a abonar en factura o, si no, en la forma en què les parts mútuament acordin, aquells imports que el Client tingués dret per reintegraments de conformitat amb el que estableixen les condicions contractuals del Servei. 
 

18. Secret de les comunicacions i confidencialitat. 

COMMU es compromet a adoptar les mesures tècniques que tingui al seu abast que permetin garantir el secret del contingut del senyal a través de la xarxa de COMMU. No obstant això, COMMU queda exonerada de tota responsabilitat que pugui derivar de l'obtenció pel client o per tercers d'enregistraments de senyals, sigui quina sigui la seva índole, del seu ús o publicitat i de quantes accions o omissions no imputables a COMMU trenquin el secret de les comunicacions. El Client i COMMU es comprometen a mantenir protegida enfront de tercers tota la informació confidencial que rebin de l'altra part dins del contracte. Tindrà caràcter d'informació confidencial qualsevol informació que qualsevol de les parts designi a l'altra com a tal. L'obligació de confidencialitat que assumeixen les parts no és aplicable a la informació: 

Que sigui de domini públic, que hagi esdevingut de domini públic durant la vigència del contracte, que es trobi ja en possessió de les mateixes o, que s'hagués obtingut de tercers no subjectes a l'obligació de confidencialitat, tot això, sense incompliment d'obligacions legals o contractuals, que hagi estat requerida per la llei o intervenció d'ordre judicial o d'organisme estatal. 
 

19. Protecció de les dades personals. 

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, les dades personals dels clients seran tractades per Fibroptic Cat Telecom, S.L. legitimats per la relació contractual, amb la finalitat de comunicar-se amb els clients i sense comunicar-los a tercers. El Client podrà exercir els drets que l'assisteixen (Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oblit, Limitació, Portabilitat) presentant una còpia d'un document identificat mitjançant escrit dirigit a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o bé al carrer Vilabella, 5, 08500- Vic (Barcelona). Si el Client desitja rebre més informació sobre el tractament de les seves dades personals o no desitja rebre més comunicacions podrà dirigir la seva petició a l'adreça anterior. 
 

20. Sessió a tercers. 

Aquest contracte no podrà ser cedit o transmès pel Client a tercers sense previ consentiment exprés i per escrit de COMMU. 
 

21. Notificacions. 

Seran vàlides les notificacions entre les parts per qualsevol mitjà postal, telefònic o informàtic, fetes al domicili del Client i de COMMU, mentre no siguin notificades altres noves adreces. 
 

22. Documents i modificacions contractuals. 

Les presents condicions contractuals juntament amb la fulla de sol·licitud del Servei i altres documents que se signin entre el Client i COMMU, constitueixen un únic contracte, i els citats documents seran obligatoris per a les parts d'acord amb els seus termes. En cas d'incompatibilitat s'aplicarà amb preferència l'específic sobre el general. En el cas que qualsevol de les clàusules del present contracte, fos declarada contrària a equitat o dret i invalidada per part d'un òrgan judicial o una altra autoritat competent, aquesta invalidesa no afectarà a la resta de les clàusules que romandran vigents en tots els seus termes. COMMU notificarà al Client amb una antelació mínima d'un mes, qualsevol modificació contractual, disposant d'un període d'un mes des de la recepció de la notificació per comunicar a COMMU l'acceptació d'aquesta modificació. Transcorregut aquest termini sense comunicació en contra per part del Client, la modificació es considerarà acceptada i serà efectiva des del moment indicat en la notificació. Si per contra, el Client decidís resoldre anticipadament el contracte, es procedirà a això sense penalització. 
 

23. Llei aplicable i fur. 

Aquest contracte es regirà per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, es sotmeten, en cas de conflicte en la interpretació o aplicació d'aquest contracte, als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili del Client o del lloc del compliment de l'obligació. 
 

Condicions particulars aplicables al servei telefònic disponible al públic: 
 

1. Durada del contracte. 

La prestació del servei tindrà una durada indefinida. COMMU procedirà a la connexió inicial del Servei en el termini màxim indicat a la clàusula 6 de les condicions contractuals desenvolupades anteriorment. A aquests efectes, l'entrada en vigor del contracte es produirà d'acord amb el que disposa, en aquest sentit, a la Clàusula 4 de les condicions contractuals. 
 

2. Límit de crèdit. Garantia. 

COMMU podrà fixar, abans i durant la vigència del contracte, un límit de crèdit, el qual serà comunicat amb caràcter immediat al Client. Quan s'arribi al límit establert, COMMU podrà facturar i enviar al cobrament la quantitat corresponent. En el cas de fixació d'un límit de crèdit, la quantia d'aquest serà determinada sobre la base de criteris objectius que seran prèviament comunicats al Client en el moment del requeriment de constitució d'aquest límit de crèdit. 

Així mateix, COMMU es reserva el dret a exigir, en els supòsits assenyalats a continuació, la constitució d'un dipòsit en garantia, tant en el moment de contractar com durant la vigència d'aquest contracte. El dipòsit podrà exigir per part de COMMU en els següents supòsits: 

a) En el cas que el Client hagi estat amb anterioritat abonat al Servei i hagués deixat impagats un o diversos rebuts, en tant subsisteixi la morositat. 

b) Si el client té deutes per un altre o altres contractes d'abonament, vigents o no en aquest moment o bé que, de manera reiterada es retardin en el pagament dels rebuts corresponents. 

c) En el cas de titulars de línies que donen servei a equips terminals d'ús públic per a la seva explotació per tercers en establiments públics. 

d) En aquells supòsits en què excepcionalment ho autoritzi la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, a petició de COMMU, en cas d'existència de frau o tipus de frau detectats de manera certa i per assegurar el compliment del contracte pels usuaris finals. 

La no constitució de la garantia facultarà a COMMU per restringir les trucades sortints interrompre / suspendre el Servei i resoldre el contracte. Si amb anterioritat al pagament dels rebuts pendents, el Client es donés de baixa o sol·licités el canvi de titularitat, COMMU podrà executar el dipòsit pel total de la deute contret, i el remenen, si existeix, a disposició del Client. 
 

3. Suspensió i interrupció del servei a càrrec de COMMU 

L'impagament total o parcial pel termini superior a un mes des de la presentació o posada al cobrament de la factura corresponent podrà donar lloc, previ avís al Client, a la suspensió per part de COMMU de la prestació del Servei. La suspensió afectarà, únicament, a la prestació del Servei corresponent al contracte al qual es refereix la factura l'import hagi estat impagat. Així l'impagament del càrrec pels serveis de tarificació addicional, accés a Internet o qualsevol altres diferents al servei telefònic disponible al públic, únicament produirà la suspensió d'aquests serveis, però no al servei telefònic. En qualsevol cas, el servei es mantindrà per a totes les trucades entrants, excepte les de cobrament a destinació, i les trucades sortints d'urgència. El retard en el pagament del Servei per un període superior a tres mesos o la suspensió temporal, en dues ocasions, del contracte per mora en el pagament dels serveis corresponents, permetrà a COMMU a la interrupció definitiva del Servei i a la corresponent resolució del contracte. La interrupció del Servei es notificarà al Client, mitjançant trucada telefònica gravable, o correu postal amb almenys quinze dies d'antelació a la data en què es realitzarà la interrupció efectiva. Aquesta notificació inclourà, el corresponent requeriment de pagament i s'indicarà la data en què la interrupció es produirà de no ha fet efectiu el pagament per part del Client. La interrupció del Servei no podrà realitzar-se en dia festiu ni en vigília del mateix, i no eximeix al Client de l'obligació de continuar amb el pagament de les quotes fixes mensuals corresponents. Sense perjudici del que assenyala el paràgraf anterior, en el cas que el Client hagi presentat una reclamació davant les Juntes Arbitrals de Consum o davant la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, COMMU no suspendrà ni interromprà el Servei, mentre que la reclamació s'estigui gestionant, sempre que el Client consigni fefaent l'import degut, i lliuri el corresponent resguard a COMMU. 

En qualsevol cas, COMMU restablirà el servei suspès, durant el dia feiner següent a aquell en què tingui constància que l'import degut ha estat satisfet, i es meritarà a favor de COMMU la quantitat de deu (10) euros (impostos indirectes exclosos) en concepte de restabliment del Servei. Sense perjudici de la facultat de suspensió o resolució del Servei, s'aplicaran a les quantitats degudes un interès de demora al tipus de referència EURIBOR incrementat en dos (2) punts, si transcorreguts deu (10) dies des que els imports siguin exigibles no s'ha efectuat el pagament de l'import degut. L'aplicació del esmentat interès s'efectuarà per cada dia que transcorri des de la finalització del termini de deu (10) dies anteriorment esmentat, fins a la data en què es faci el pagament l'import. 
 

4. Suspensió temporal del servei a sol·licitud del client. 

El Client tindrà dret a sol · licitar de COMMU mitjançant comunicació escrita a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. , la suspensió temporal del Servei, per un període determinat que no serà menor d'un mes ni superior a tres mesos, amb un mínim de quinze (15) dies d'antelació a la data de la seva efectivitat. El període no podrà excedir en cap cas, de noranta dies per any natural. La suspensió temporal del Servei implicarà una facturació immediata del saldo pendent. Durant el període de suspensió temporal COMMU deduirà de la factura la meitat de la quota fixa d'abonament. La facturació es reprendrà en el moment de la rehabilitació del Servei que es restablirà automàticament el primer dia hàbil posterior al període de suspensió del Servei, llevat que el Client per notificació expressa i per escrit sol ·liciti la baixa. 
 

5. Compensacions per incompliment de compromisos de qualitat del servei. 

Quan, durant un període de facturació, el Client pateixi interrupcions temporals del Servei, COMMU haurà d'indemnitzar amb una quantitat que serà, almenys, igual a la major de les dues següents: a) la mitjana de l’import facturat per tots els serveis interromputs durant els tres mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps que hagi durat la interrupció. En cas d'una antiguitat inferior a tres mesos, es considerarà l'import de la factura mitjana en les mensualitats completes efectuades o la que s'hagués obtingut en una mensualitat estimada de manera proporcional al període de consum efectiu realitzat; b) Cinc vegades la quota mensual d'abonament vigent en el moment de la interrupció, prorratejat pel temps de durada d'aquesta. COMMU està obligada a indemnitzar automàticament el Client, en la factura corresponent al període immediat al considerat quan la interrupció del Servei suposi el dret a una indemnització per import superior a un (1) euro. En interrupcions per causes de força major, COMMU es limitarà a compensar automàticament el Client amb la devolució de l'import de la quota d'abonament i altres independents del tràfic, prorratejat pel temps que hagi durat la interrupció. No s'aplicarà la indemnització quan la interrupció temporal estigui motivada per alguna de les següents causes: a) Incompliment greu pel Client de les condicions contractuals, especialment en cas de frau o mora en el pagament que donarà lloc a l'aplicació de la suspensió temporal i interrupció del Servei d'acord amb el que disposa les condicions particulars del Servei telefònic disponible al públic. En tot cas, la suspensió temporal o interrupció afectarà únicament el servei en el qual s'hagi produït el frau o mora en el pagament; b) Pels danys produïts a la xarxa a causa de la connexió per l'abonat d'equips terminals que no hagin avaluat la conformitat, d'acord amb la normativa vigent, c) Incompliment del codi de conducta per part d'un usuari que presti serveis de tarifació addicional, quan la titularitat del contracte d'abonament correspongui a aquest últim. 
 

6. Canvi de número(s) d'abonament telefònic. 

El Client tindrà dret a conservar la mateixa numeració del telèfon contractats en el Servei en cas de canvi d'operador, de servei o d'ubicació física. 
 

7. Límits a la responsabilitat de COMMU 

COMMU és responsable únicament fins al punt de terminació de xarxa (PTX). El manteniment dels equips de comunicacions i del cablejat interior, connectat a una línia telefònica de COMMU a la seu del Client és responsabilitat d'aquest fins al punt determinació de xarxa (PTX), entenent per tal el punt que separa l'equipament del Client i el de COMMU. No obstant això, en el cas que els equips de comunicacions que utilitzés el Client siguin propietat de COMMU, aquesta seria responsable del manteniment dels mateixos.